Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o.

Pozastavenie platnosti/ odňatie certifikátu

Pozastavenie platnosti/ odňatie certifikátu

Certifikačný orgán odoberie certifikát v prípade jeho zneužitia, alebo ak nie sú už splnené dôležité predpoklady existujúce v čase udelenia certifikátu. V prípade odňatia certifikátu, vedúca CO vymaže záznam majiteľa certifikátu v periodicky zverejňovanom zozname vydaných certifikátov ITQ  a vyžiada od zákazníka vrátenie udeleného certifikátu.

Dôvodom pre odňatie certifikátu sú, napr. najmä:

  • vydanie nového certifikátu ( napr. pri zmene rozsahu) 
  • konkurz, alebo zrušenie spoločnosti
  • použitie certifikátu na inú oblasť ako bol udelený, alebo pre iné obchodné činnosti, dcérske spoločnosti a pod., ktoré neboli certifikované
  • zamlčanie dôležitých zmien SMK/EMS/BOZP /ZV  alebo štatútu firmy
  • nesplnenie nariadeného príkazu certifikačného orgánu pri udelení certifikátu
  • neodstránenie systémových nezhôd zistených pri dozore

Certifikačný orgán má za povinnosť minimálne 1 krát za rok vykonávať u držiteľa certifikátu formou rutinných preverení - dozor nad certifikovanými SMK/EMS/BOZP /ZV. 

Ak CO pri rutinnom preverení - dozore zistí systémové nezhody odstrániteľné, stanoví previerková skupina po dohode s držiteľom certifikátu lehotu na odstránenie týchto nedostatkov (max 3 mesiace). Ak v stanovenej lehote nedostatky nebudú odstránené, CO vydá rozhodnutie o pozastavení   certifikátu.

Termín pozastavenia certifikátu závisí od zložitosti vyriešenia systémových nezhôd u preverovanej spoločnosti. Po predložení podporných dôkazov a zistení, že systémové nezhody sú odstránené a následným vykonaním dodatočného auditu CO preverí odstránenie týchto nezhôd, certifikát  nadobúda platnosť. CO poskytuje žiadateľovi primerané časové obdobie, najdlhšie však 3 mesiace, v priebehu ktorého musí preukázať, že odstránil zistené nedostatky.

V prípade, že  do stanoveného termínu uvedenom v pozastavení certifikátu spoločnosť neodstráni systémové nezhody, CO pristúpi k odňatiu certifikátu.

V prípade, že CO pri dozore zistí systémové nezhody ťažko odstrániteľné alebo neodstrániteľné nedostatky, vydá CO rozhodnutie o odňatí certifikátu. Dôvodom pre odňatie certifikátu je aj nedodržanie podmienok platby uvedenej v zmluve na certifikáciu. Rozhodnutie o odňatí a pozastavení certifikátu je vydané najneskôr do 30 dní odo dňa vydania správy z auditu (dozoru), resp. o zistených skutočnostiach.

Proti tomuto rozhodnutiu sa má právo držiteľ certifikátu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  Ak sa odstránia dôvody, pre ktoré bol certifikát odňatý, nie je možné certifikát opäť vydať. Certifikačný orgán je povinný zahájiť nový proces certifikácie.

Pri pozastavení alebo odňatí certifikátu CO vyžaduje od  spoločnosti, aby prestala používať propagačný materiál obsahujúci akýkoľvek odkaz na udelený certifikát a aby vrátili všetky certifikačné dokumenty – certifikát, používané značky, loga.

Zúženie rozsahu certifikácie

V prípade, že certifikovaný systém v niektorej časti trvale zlyháva, resp. nespĺňa požiadavky certifikácie  CO zúži rozsah platnosti udeleného certifikátu. 

Rozšírenie rozsahu certifikácie

Rozšírenie rozsahu certifikácie je vykonávané na základe písomnej žiadosti. Ďalšie infomácie poskytuje vedúca CO.


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka